Regulamin

Regulamin korzystania z autoryzowanych usług Geoportalu Urzędu Gminy Oborniki Śląskie

§1.Definicje

 1. "Serwis" – Geoportal Urzędu Gminy Oborniki Śląskie dostępny pod adresem www.geoportal.oborniki-slaskie.pl.
 2. "Usługa informacyjna" – usługa umożliwiająca odnalezienie lokalizacji obiektów określonych w katalogu usług będących częścią Serwisu.
 3. "Użytkownik" – osoba przeglądająca lub korzystająca z Serwisu.
 4. "Autoryzacja" – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 5. "Rejestracja" – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 6. "Logowanie" – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa tryb, zakres oraz zasady korzystania z usług publicznych udostępnionych poprzez Geoportal Urzędu Gminy Oborniki Śląskie.
 2. Właścicielem Serwisu jest Urzęd Gminy Oborniki Śląskie, ul.Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne.

§3. Dostęp do usług

 1. Dostęp do usług jest zróżnicowany ze względu na:
  1. rodzaj usługi, do której użytkownik chce uzyskać dostęp
  2. poziom autoryzacji użytkownika
 2. Usługi informacyjne dostępne są dla użytkowników nieautoryzowanych oraz użytkowników autoryzowanych.
 3. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla użytkowników autoryzowanych, tzn. takich, którzy wcześniej dokonali rejestracji oraz zalogowali się do systemu.
 4. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
 5. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Oborniki Śląskie oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W czasie procesu rejestracji użytkownik zdefiniuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych oraz zaakceptowania poniższego regulaminu.
 8. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.

§4. Zasady korzystania z usług

 1. Dane publikowane w ramach usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą służyć za podstawę jakichkolwiek roszczeń czy oskarżeń wobec właściciela Serwisu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 2. Informacje i dane zawarte w Serwisie stanowią własność właściciela Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługi informacyjne służą odnalezieniu lokalizacji obiektów określonych w katalogu usług będących częścią Serwisu.
 4. Usługi interaktywne służą wskazaniu określonego zdarzenia na mapie, co skutkuje przesłaniem informacji na jego temat do odpowiednich jednostek i służb.
 5. Użytkownik otrzymuje niezwłoczną informację po zmianie statusu jego zgłoszenia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.
 7. Zgłoszenie zdarzenia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Decyzję co do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia podejmuje każdorazowo Administrator systemu. Informacja nt. przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia zostaje niezwłocznie przesłana Zgłaszającemu.
 8. Fakt zgłoszenia przez Użytkownika zdarzenia nie może być podstawą roszczeń lub oskarżeń wobec jednostek i służb odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń, nawet jeśli zgłoszenie zostało przyjęte ale nie podjęto działań naprawczych.
PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ